Termékek Menü
Ön itt jár: > >

Garancia

Elállási jog/ Visszaszolgáltatási garancia

Az e pontban foglaltak kizárólag a szakmája, foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyre vonatkoznak, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje (a továbbiakban „Fogyasztó”). A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. § (1) bekezdése alapján a távollévők között kötött szerződés esetén a Fogyasztót az ÁSZF-ben meghatározott határidőn belül, indoklás nélküli elállási/felmondási jog illeti meg.

Fogyasztó jogosult a termék adásvételére irányuló szerződés esetén:

a) a terméknek,

b) több termék szolgáltatásakor az utoljára szolgáltatott terméknek,a fogyasztó, vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül a szerződéstől indokolás nélkül elállni.

Fogyasztó a szerződés megkötésének a napja, és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja elállási (megrendelés lemondási) jogát.

A Fogyasztó nem gyakorolhatja a 20. § szerinti elállási jogát

a./ olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Fogyasztó személyére szabtak;

b./ olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követőfelbontása után nem küldhető vissza;

c./ lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;

Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) a jelen ÁSZF-ben feltüntetett elérhetőségek igénybevételével a Szolgáltató részére.

A Szolgáltató a webáruházban, a nem biztosít lehetőséget az Elállási/ felmondási nyilatkozat online megtételére. Az kizárólag csak elektronikus levélben tehető meg. Az elállási jog és lehetőség bármely termékre, bármely státuszra kiterjed, így a megrendelt, de még ki nem szállított termékekre is.

Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát a Szolgáltató részére.

A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát a jelen pontban meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta. A Szolgáltató e-mailben haladéktalanul visszaigazolja a Fogyasztó elállási nyilatkozatának megérkezését.

Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha Fogyasztó az erre irányuló nyilatkozatát 14 naptári napon belül (akár a 14. naptári napon) elküldi a Szolgáltatónak.
Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mail vagy telefaxon keresztül történő értesítés esetén az e-mail illetve a fax küldésének idejét veszi figyelembe a Szolgáltató a határidő számítás szempontjából. A Fogyasztó levelét ajánlott küldeményként adja postára, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma.

A visszaszállítás feltételei:

a./ A Szolgáltató kinyilatkoztatja, hogy a Fogyasztó részéről történő elállási jog gyakorlása esetén az általa alkalmazott futárszolgálattal szállítja vissza a bejelentett terméket, a bejelentés visszaigazolásától számított 14 napon belül.

b./ Ha a szolgáltató a visszaszállítást bármilyen okból nem tudja elvégezni és ezt jelzi a fogyasztó felé, akkor a Fogyasztó köteles a megrendelt terméket a Szolgáltató címére, indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni.

c./ A termék visszaszállításának költsége minden esetben a Fogyasztót terheli. A visszaszállítás költségeként a Szolgáltató a kiszállítási díjtarifával megegyező költséget számít fel a fogyasztó felé, amennyiben a visszaszállítást nem a fogyasztó végzi. A termék visszaszállításának költségén kívül, az elállás kapcsán a Fogyasztót semmilyen más költség nem terheli.

d./ A Szolgáltatónak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni.
A házhoz szállítással vásárolt termékek elállási joga a Szolgáltató szaküzletében (telephelyén) is gyakorolható. Az Ügyfél kérésére Szolgáltató gondoskodik az átvétel bonyolításáról, erre vonatkozó igényeket Szolgáltató ügyfélszolgálata fogadja.

Átvevőpont: COLOR FLOTTA Kft., 4400 Nyíregyháza Kótaji út 14.

Ha a Fogyasztó eláll a szerződéstől, legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül a Szolgáltató visszatéríti a Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a kiszállításért fizetett költséget is, kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek a miatt merültek fel, hogy Fogyasztó a Szolgáltató által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.

A Szolgáltató jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket és amíg minőségileg át nem vette a terméket. A futárszolgálat általi átvétel nem számít minőségi átvételnek, erre csak a Szolgáltatónak van jogosultsága.Amennyiben a Fogyasztónak a kártérítési felelőssége merül fel, a Szolgáltató jogosult azt az ellenszolgáltatás terhére beszámítani.

A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz a Szolgáltató, kivéve, ha az eredeti fizetési mód nem alkalmazható (utánvétes fizetés készpénzben külső szolgáltató igénybevételével).Az eltérő visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.

A Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak, működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

A Fogyasztó azonban nem változtathatja meg a termék jellegét és tulajdonságait.

Amennyiben a Fogyasztó olyan terméket vásárolt, amelyik „működésének megállapításához” a fogyasztói szerződés szerint a Fogyasztónak termék átalakítást (összeszerelést) kell végeznie, az a termék jellegének megváltoztatását jelenti, az ebből következő értékcsökkenés a Fogyasztót terheli.

A Fogyasztó kártérítési felelőssége fennáll abban az esetben is, ha az elállási jogával élve, úgy adja át a terméket a Szolgáltatónak, hogy abban gondatlanságával, az előirt feltételek, és/vagy szabályok megsértésével, a nem rendeltetésszerű használattal, a visszaszolgáltatott termékben sérülést (kárt) okozott, vagy azt használhatatlanná, eladhatatlanná tette.


Amennyiben a termékről felbontás során a kézbesítést végző személy (postai kézbesítő, futár) jelenlétében derül ki, hogy bizonyítottan sérült, és a sérülés az áru átvételét megelőzően keletkezett, a termék visszavételét, az értékesítés törlését azonnal biztosítjuk. Bármilyen nemű sérülést, tartalomhiányt a küldemény kézbesítése során az átadó-átvevő közötti tényállási jegyzőkönyvnek kell tartalmaznia! Utólagos tartalomhiányért, esetleg sérülésért felelősséget vállalni nem tudunk!


Tulajdonjogi kikötés

A leszállított áru a vételár teljes kifizetéséig a Szolgáltató tulajdonában marad. A téves, nem elfogadott rendelések során a terméket az „új” tulajdonos nevén készletbe vételezzük, és az újabb, sikeres értékesítést követően az új tulajdonosának kerül kifizetésre az ellenérték!


Megrendelés módosítása, törlése

A rendelés első visszaigazolása csupán jelzi a Vásárlónak, hogy rendelési igényét rendszerünk regisztrálta és továbbította az eladó illetékes munkatársa felé.Amennyiben a Vásárlóhoz ez 48 órán belül nem érkezik meg, akkor a vásárló ajánlattételi kötöttségei megszűnnek.

Az eladó a rendelés teljesítésének megkezdéséig megadja a lehetőséget a Vásárlónak rendelése visszavonására elektronikus úton. A rendelés teljesítésének megkezdésekor a Vásárló e-mailben és/vagy telefonon értesítést kap a teljesítés várható időtartamáról, és a teljesítés megkezdésének tényéről, ezután már csak személyesen vagy a "Vevőszolgálat" vagy "Elérhetőségek" menüpontok alatt található elérhetőségek valamelyikén keresztül van lehetőség rendelésének visszavonására.

A megrendelés utólagos módosítására csak írásos formában e-mailben, vagy telefaxon kerülhet sor (fax-szám, mail cím, telefon).

 

SZAVATOSSÁG ÉS JÓTÁLLÁS

A Szolgáltatót termékeire vonatkozóan a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. Törvény), a továbbiakban PTK. szerint szavatosság és jótállás, és az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. Rendelet alapján jótállási kötelezettség terheli.
A fogyasztói szerződés keretében érvényesített szavatossági és jótállási igények intézését a 49/2003. (VII. 30.) GKM rendelet, a jótállási és szavatossági igények intézésének eljárási szabályait a 19/2014 (IV. 29.) NGKM rendelet tartalmazza.

 

Társaságunk minden esetben a gyártó által biztosított szavatossági határidőn belüli termékeket árusít és szállít megrendelőinek. Amennyiben Ön mégis ettől eltérő szállítmányt kap, kérjük, azonnal vegye fel a kapcsolatot ügyfélszolgálatunkkal.

Ön a COLOR FLOTTA kft. hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

A termék (ingó dolog) hibája esetén a Fogyasztónak minősülő vásárló – választása szerint –kellékszavatossági-, vagy termékszavatossági- igényt érvényesíthet.

A Vásárlót azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a Vásárló a gyártóval szemben érvényesítheti.

A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén az Ügyfélnek kell bizonyítania.Egy termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. Termékszavatossági igényként a Vásárló kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

A Vásárló a termékszavatossági igényét az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával (Szolgáltató) szemben gyakorolhatja.

A gyártó, forgalmazó (Szolgáltató) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

- a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

- a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

- a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A Gyártónak, Forgalmazónak (Szolgáltató) elegendő egy okot bizonyítania ahhoz, hogy a termékszavatossági kötelezettsége alól mentesüljön.

 

Szórópisztolyokra, pneumatikus gépekre csak a szerszámtestre tudunk garanciát vállalni (amenyiben a gyártó erre a forgalmazókat felhatalmazta) normál, rendeltetésszerű felhasználás mellett bekövetkezett deformálódásra, a többi része forgó-kopó alkatrész, melyre a garancia/jótállás nem vonatkozik. Lehetőség van méltányossági cserére vagy javításra, de ezt minden esetben bevizsgálásnak kell megelőznie. A jogszabályban meghatározottól hosszabb jótállási időt az érintett termékeknél külön jelöljük! A jótállási idő kezdete a számla és a jótállási jegy dátuma.


Jótállási igény az alább felsorolt iratok együttes bemutatásával érvényesíthető:

-    A termék teljes gyári csomagolása minden gyári kiegészítővel

-    A  nyugta vagy számla egy példánya

-    A cégünk által kiállított jótállási jegy

-    A termékhez gyárilag mellékelt GYÁRI GARANCIA JEGY

Ezek részleges vagy teljes hiánya esetén nem tudjuk a jótállási igényt elfogadni!  


A garanciális problémával cégünknek behozott készülékeket továbbítjuk a cégünknek garanciális hátteret biztosító partnerünkhöz, aki intézkedik ezek mielőbbi javíttatásáról a vonatkozó jogszabályok betartása mellett. A garanciális javítások, átvizsgálások átfutási ideje jellemzően 1-2 hét, de a szervizek fenntartják a jogot arra, hogy ez az időtartam indokolt esetben hosszabb is lehet.


A nem rendeltetésszerű használatból fakadó meghibásodások (pl. leesés következtében összetört, beázott, ráléptek, stb.) esetén a Szolgáltatót garanciális/jótállási kötelezettség nem terheli.

A termék meghibásodása esetén a csomagolásban lévő, vagy a számlával együtt Önnek átadott garanciajegy tájékoztatásának megfelelően kell eljárni.

Utánvéttel küldött csomagokat nem vesz át webáruházunk, azt minden esetben visszaküldi a feladónak!

A garanciális visszajuttatás költségeit minden esetben a Vásárló állja. Természetesen, ha a visszajuttatást követően kiderül, hogy anyaghibáról, vagy a garanciális feltételek alá eső problémáról van szó, akkor a webáruház utólag megtéríti a szállítás költségét.Harmadik fél által javított, vagy szakszerűtlen kezelésből, beállításból és a garanciális feltételek alá nem eső problémák esetén a szállítás költségét nincs módunkban megtéríteni.

Amennyiben a szavatossági, vagy jótállási idő valamely terméknél nem került feltüntetésre, úgy annak jótállási vagy szavatossági ideje iránt érdeklődjön telefonon az ügyfélszolgálaton.

 

JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK, PANASZKEZELÉS

Panaszügyintézés

A Vásárlóa termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

 

Vásárlói ügyfélszolgálat (Vevőszolgálat)

Cím: COLOR FLOTTA Kft. 4400 Nyíregyháza, Kótaji út 14

Személyes ügyfélszolgálati nyitva tartás: munkanapokon 9:00 – 16:00-ig

Telefonos ügyfélszolgálat nyitva tartás: munkanapokon 9:00 – 16:00-ig, szombaton 9:00 – 11:00-ig.

Telefonszám: (42) 440-066; 06-20-965-3402

Faxszám: (42) 440-066

Kapcsolattartó személy: Martin Sándor ügyfélszolgálati vezető

E-mail: info@colorflotta.hu


A Vásárlóa termékkel vagy a tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásáta jelen pont szerinti elérhetőségeken terjesztheti elő.

A hatályos jogszabályok értelmében a szóbeli panaszt a Szolgáltató azonnal kivizsgálja, és szükség szerint orvosolja, amennyiben a panasz jellege ezt megengedi. Ha aVásárlóa panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, akkor a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel és annak egy másolati példányát
- személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben azt az Ügyfélnek átadja,

- telefonon közölt szóbeli panasz esetén azt az Ügyfélnek legkésőbb az írásbeli panaszról szóló részben meghatározott érdemi válasszal egyidejűleg megküldi és a továbbiakban az írásbeli panaszra vonatkozó rendelkezések szerint jár el.

A telefonon közölt szóbeli panaszt a Szolgáltató kötelezően egy egyedi azonosítószámmal látja el, ami a panasz visszakereshetőségét segíti. Ezt a számot a Szolgáltató aVásárlóvalköteles közölni.

A Szolgáltató az írásbeli panaszt, a beérkezését követően harminc napon belül köteles megvizsgálni és érdemben megválaszolni továbbá intézkedni arról, hogy a válasz az Ügyfélhez eljusson.Ha a panaszt a Szolgáltató elutasítja, köteles álláspontját az elutasításra vonatkozó érdemi válaszában megindokolni.A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát a Szolgáltató köteles öt évig megőrizni.


Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben a Szolgáltató és aVásárlóközött esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a Vásárlószámára:

- Bejegyzés a vásárlók könyvébe. A vásárlók könyve a Szolgáltató üzletében elérhető. Az ide írott bejegyzésekre a Szolgáltató 30 napon belül írásban válaszol.

- Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. Amennyiben a Vásárlófogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.


BÉKÉLTETŐ TESTÜLET

A termékek minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita, bíróságon kívüli, békés rendezése céljából aVásárlóeljárást kezdeményezhet a vállalkozás székhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testületnél.


A Nyíregyházi Békéltető Testület elérhetőségei:

Neve: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

Levelezési cím: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.

E-mail cím: info@szabkam.hu

Telefon:(42) 311-544

Fax: (42) 311-750

Bírósági eljárás. A Vásárlójogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári peres/nempereseljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény rendelkezései szerint.