Barion Pixel
Oldalunk, a colorflotta.hu többféle sütit (cookie-t) és szolgáltatást használ, hogy biztosítsuk a weboldal teljes funkcionalitását, informatívvá és felhasználóbaráttá tegyük az oldalt. Számunkra fontos, hogy könnyen tudd böngészni a weboldalunkat és ezért nagy hangsúlyt fektetünk a folyamatos továbbfejlesztésre. Ide tartozik a beállításaid elmentése és az előre kitöltött rubrikák, hogy ne kelljen mindig beírnod ugyanazokat az adatokat. Abban az esetben, ha nem érkezik Öntől ilyen célzatú kérés, cégünk továbbra is biztosítja Ön számára a termékeinkről, cégünkről és marketing aktivitásainkról szóló információkat e-hírlevél formájában. Ha a "folytatás" gombra kattintasz, akkor beleegyezel a cookie-k használatába. Ha nem akarod elfogadni az összes sütit (cookie-t), látogasd meg a süti (cookie) beállításokat böngésződben, hogy ne tároljon cookie-at. További információért olvasd el adatvédelmi és cookie-nyilatkozatunkat.
Kategóriák

Garancia

Elállási jog/ Visszaszolgáltatási garancia

Az e pontban foglaltak kizárólag a szakmája, foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyre vonatkoznak, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje (a továbbiakban „Fogyasztó”). A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. § (1) bekezdése alapján a távollévők között kötött szerződés esetén a Fogyasztót az ÁSZF-ben meghatározott határidőn belül, indoklás nélküli elállási/felmondási jog illeti meg.

Fogyasztó jogosult a termék adásvételére irányuló szerződés esetén:

a) a terméknek,

b) több termék szolgáltatásakor az utoljára szolgáltatott terméknek,a fogyasztó, vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül a szerződéstől indokolás nélkül elállni.

Fogyasztó a szerződés megkötésének a napja, és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja elállási (megrendelés lemondási) jogát.

A Fogyasztó nem gyakorolhatja a 20. § szerinti elállási jogát

a./ olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Fogyasztó személyére szabtak;

b./ olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követőfelbontása után nem küldhető vissza;

c./ lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;

Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) a jelen ÁSZF-ben feltüntetett elérhetőségek igénybevételével a Szolgáltató részére.

A Szolgáltató a webáruházban, a nem biztosít lehetőséget az Elállási/ felmondási nyilatkozat online megtételére. Az kizárólag csak elektronikus levélben tehető meg. Az elállási jog és lehetőség bármely termékre, bármely státuszra kiterjed, így a megrendelt, de még ki nem szállított termékekre is.

Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát a Szolgáltató részére.

A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát a jelen pontban meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta. A Szolgáltató e-mailben haladéktalanul visszaigazolja a Fogyasztó elállási nyilatkozatának megérkezését.

Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha Fogyasztó az erre irányuló nyilatkozatát 14 naptári napon belül (akár a 14. naptári napon) elküldi a Szolgáltatónak.
Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mail vagy telefaxon keresztül történő értesítés esetén az e-mail illetve a fax küldésének idejét veszi figyelembe a Szolgáltató a határidő számítás szempontjából. A Fogyasztó levelét ajánlott küldeményként adja postára, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma.

A visszaszállítás feltételei:

a./ A Szolgáltató kinyilatkoztatja, hogy a Fogyasztó részéről történő elállási jog gyakorlása esetén az általa alkalmazott futárszolgálattal szállítja vissza a bejelentett terméket, a bejelentés visszaigazolásától számított 14 napon belül.

b./ Ha a szolgáltató a visszaszállítást bármilyen okból nem tudja elvégezni és ezt jelzi a fogyasztó felé, akkor a Fogyasztó köteles a megrendelt terméket a Szolgáltató címére, indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni.

c./ A termék visszaszállításának költsége minden esetben a Fogyasztót terheli. A visszaszállítás költségeként a Szolgáltató a kiszállítási díjtarifával megegyező költséget számít fel a fogyasztó felé, amennyiben a visszaszállítást nem a fogyasztó végzi. A termék visszaszállításának költségén kívül, az elállás kapcsán a Fogyasztót semmilyen más költség nem terheli.

d./ A Szolgáltatónak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni.
A házhoz szállítással vásárolt termékek elállási joga a Szolgáltató szaküzletében (telephelyén) is gyakorolható. Az Ügyfél kérésére Szolgáltató gondoskodik az átvétel bonyolításáról, erre vonatkozó igényeket Szolgáltató ügyfélszolgálata fogadja.

Átvevőpont: COLOR FLOTTA Kft., 4400 Nyíregyháza Kótaji út 50.

Ha a Fogyasztó eláll a szerződéstől, legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül a Szolgáltató visszatéríti a Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a kiszállításért fizetett költséget is, kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek a miatt merültek fel, hogy Fogyasztó a Szolgáltató által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.

A Szolgáltató jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket és amíg minőségileg át nem vette a terméket. A futárszolgálat általi átvétel nem számít minőségi átvételnek, erre csak a Szolgáltatónak van jogosultsága.Amennyiben a Fogyasztónak a kártérítési felelőssége merül fel, a Szolgáltató jogosult azt az ellenszolgáltatás terhére beszámítani.

A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz a Szolgáltató, kivéve, ha az eredeti fizetési mód nem alkalmazható (utánvétes fizetés készpénzben külső szolgáltató igénybevételével).Az eltérő visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.

A Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak, működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

A Fogyasztó azonban nem változtathatja meg a termék jellegét és tulajdonságait.

Amennyiben a Fogyasztó olyan terméket vásárolt, amelyik „működésének megállapításához” a fogyasztói szerződés szerint a Fogyasztónak termék átalakítást (összeszerelést) kell végeznie, az a termék jellegének megváltoztatását jelenti, az ebből következő értékcsökkenés a Fogyasztót terheli.

A Fogyasztó kártérítési felelőssége fennáll abban az esetben is, ha az elállási jogával élve, úgy adja át a terméket a Szolgáltatónak, hogy abban gondatlanságával, az előirt feltételek, és/vagy szabályok megsértésével, a nem rendeltetésszerű használattal, a visszaszolgáltatott termékben sérülést (kárt) okozott, vagy azt használhatatlanná, eladhatatlanná tette.


Amennyiben a termékről felbontás során a kézbesítést végző személy (postai kézbesítő, futár) jelenlétében derül ki, hogy bizonyítottan sérült, és a sérülés az áru átvételét megelőzően keletkezett, a termék visszavételét, az értékesítés törlését azonnal biztosítjuk. Bármilyen nemű sérülést, tartalomhiányt a küldemény kézbesítése során az átadó-átvevő közötti tényállási jegyzőkönyvnek kell tartalmaznia! Utólagos tartalomhiányért, esetleg sérülésért felelősséget vállalni nem tudunk!


Tulajdonjogi kikötés

A leszállított áru a vételár teljes kifizetéséig a Szolgáltató tulajdonában marad. A téves, nem elfogadott rendelések során a terméket az „új” tulajdonos nevén készletbe vételezzük, és az újabb, sikeres értékesítést követően az új tulajdonosának kerül kifizetésre az ellenérték!


Megrendelés módosítása, törlése

A rendelés első visszaigazolása csupán jelzi a Vásárlónak, hogy rendelési igényét rendszerünk regisztrálta és továbbította az eladó illetékes munkatársa felé.Amennyiben a Vásárlóhoz ez 48 órán belül nem érkezik meg, akkor a vásárló ajánlattételi kötöttségei megszűnnek.

Az eladó a rendelés teljesítésének megkezdéséig megadja a lehetőséget a Vásárlónak rendelése visszavonására elektronikus úton. A rendelés teljesítésének megkezdésekor a Vásárló e-mailben és/vagy telefonon értesítést kap a teljesítés várható időtartamáról, és a teljesítés megkezdésének tényéről, ezután már csak személyesen vagy a "Vevőszolgálat" vagy "Elérhetőségek" menüpontok alatt található elérhetőségek valamelyikén keresztül van lehetőség rendelésének visszavonására.

A megrendelés utólagos módosítására csak írásos formában e-mailben, vagy telefaxon kerülhet sor (fax-szám, mail cím, telefon).

 

SZAVATOSSÁG ÉS JÓTÁLLÁS

A Szolgáltatót termékeire vonatkozóan a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. Törvény), a továbbiakban PTK. szerint szavatosság és jótállás, és az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. Rendelet alapján jótállási kötelezettség terheli.
A fogyasztói szerződés keretében érvényesített szavatossági és jótállási igények intézését a 49/2003. (VII. 30.) GKM rendelet, a jótállási és szavatossági igények intézésének eljárási szabályait a 19/2014 (IV. 29.) NGKM rendelet tartalmazza.

 

Társaságunk minden esetben a gyártó által biztosított szavatossági határidőn belüli termékeket árusít és szállít megrendelőinek. Amennyiben Ön mégis ettől eltérő szállítmányt kap, kérjük, azonnal vegye fel a kapcsolatot ügyfélszolgálatunkkal.

Ön a COLOR FLOTTA kft. hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

A termék (ingó dolog) hibája esetén a Fogyasztónak minősülő vásárló – választása szerint –kellékszavatossági-, vagy termékszavatossági- igényt érvényesíthet.

A Vásárlót azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a Vásárló a gyártóval szemben érvényesítheti.

A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén az Ügyfélnek kell bizonyítania.Egy termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. Termékszavatossági igényként a Vásárló kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

A Vásárló a termékszavatossági igényét az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával (Szolgáltató) szemben gyakorolhatja.

A gyártó, forgalmazó (Szolgáltató) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

- a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

- a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

- a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A Gyártónak, Forgalmazónak (Szolgáltató) elegendő egy okot bizonyítania ahhoz, hogy a termékszavatossági kötelezettsége alól mentesüljön.

 

Szórópisztolyokra, pneumatikus gépekre csak a szerszámtestre tudunk garanciát vállalni (amenyiben a gyártó erre a forgalmazókat felhatalmazta) normál, rendeltetésszerű felhasználás mellett bekövetkezett deformálódásra, a többi része forgó-kopó alkatrész, melyre a garancia/jótállás nem vonatkozik. Lehetőség van méltányossági cserére vagy javításra, de ezt minden esetben bevizsgálásnak kell megelőznie. A jogszabályban meghatározottól hosszabb jótállási időt az érintett termékeknél külön jelöljük! A jótállási idő kezdete a számla és a jótállási jegy dátuma.


Jótállási igény az alább felsorolt iratok együttes bemutatásával érvényesíthető:

-    A termék teljes gyári csomagolása minden gyári kiegészítővel

-    A  nyugta vagy számla egy példánya

-    A cégünk által kiállított jótállási jegy

-    A termékhez gyárilag mellékelt GYÁRI GARANCIA JEGY

Ezek részleges vagy teljes hiánya esetén nem tudjuk a jótállási igényt elfogadni!  


A garanciális problémával cégünknek behozott készülékeket továbbítjuk a cégünknek garanciális hátteret biztosító partnerünkhöz, aki intézkedik ezek mielőbbi javíttatásáról a vonatkozó jogszabályok betartása mellett. A garanciális javítások, átvizsgálások átfutási ideje jellemzően 1-2 hét, de a szervizek fenntartják a jogot arra, hogy ez az időtartam indokolt esetben hosszabb is lehet.


A nem rendeltetésszerű használatból fakadó meghibásodások (pl. leesés következtében összetört, beázott, ráléptek, stb.) esetén a Szolgáltatót garanciális/jótállási kötelezettség nem terheli.

A termék meghibásodása esetén a csomagolásban lévő, vagy a számlával együtt Önnek átadott garanciajegy tájékoztatásának megfelelően kell eljárni.

Utánvéttel küldött csomagokat nem vesz át webáruházunk, azt minden esetben visszaküldi a feladónak!

A garanciális visszajuttatás költségeit minden esetben a Vásárló állja. Természetesen, ha a visszajuttatást követően kiderül, hogy anyaghibáról, vagy a garanciális feltételek alá eső problémáról van szó, akkor a webáruház utólag megtéríti a szállítás költségét.Harmadik fél által javított, vagy szakszerűtlen kezelésből, beállításból és a garanciális feltételek alá nem eső problémák esetén a szállítás költségét nincs módunkban megtéríteni.

Amennyiben a szavatossági, vagy jótállási idő valamely terméknél nem került feltüntetésre, úgy annak jótállási vagy szavatossági ideje iránt érdeklődjön telefonon az ügyfélszolgálaton.

 

JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK, PANASZKEZELÉS

Panaszügyintézés

A Vásárlóa termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

 

Vásárlói ügyfélszolgálat (Vevőszolgálat)

Cím: COLOR FLOTTA Kft. 4400 Nyíregyháza, Kótaji út 50.

Személyes ügyfélszolgálati nyitva tartás: munkanapokon 9:00 – 16:00-ig

Telefonos ügyfélszolgálat nyitva tartás: munkanapokon 9:00 – 16:00-ig, szombaton 9:00 – 11:00-ig.

Telefonszám: (42) 440-066; 06-20-965-3402

Faxszám: (42) 440-066

Kapcsolattartó személy: Martin Sándor ügyfélszolgálati vezető

E-mail: info@colorflotta.hu


A Vásárlóa termékkel vagy a tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásáta jelen pont szerinti elérhetőségeken terjesztheti elő.

A hatályos jogszabályok értelmében a szóbeli panaszt a Szolgáltató azonnal kivizsgálja, és szükség szerint orvosolja, amennyiben a panasz jellege ezt megengedi. Ha aVásárlóa panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, akkor a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel és annak egy másolati példányát
- személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben azt az Ügyfélnek átadja,

- telefonon közölt szóbeli panasz esetén azt az Ügyfélnek legkésőbb az írásbeli panaszról szóló részben meghatározott érdemi válasszal egyidejűleg megküldi és a továbbiakban az írásbeli panaszra vonatkozó rendelkezések szerint jár el.

A telefonon közölt szóbeli panaszt a Szolgáltató kötelezően egy egyedi azonosítószámmal látja el, ami a panasz visszakereshetőségét segíti. Ezt a számot a Szolgáltató aVásárlóvalköteles közölni.

A Szolgáltató az írásbeli panaszt, a beérkezését követően harminc napon belül köteles megvizsgálni és érdemben megválaszolni továbbá intézkedni arról, hogy a válasz az Ügyfélhez eljusson.Ha a panaszt a Szolgáltató elutasítja, köteles álláspontját az elutasításra vonatkozó érdemi válaszában megindokolni.A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát a Szolgáltató köteles öt évig megőrizni.


Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben a Szolgáltató és aVásárlóközött esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a Vásárlószámára:

- Bejegyzés a vásárlók könyvébe. A vásárlók könyve a Szolgáltató üzletében elérhető. Az ide írott bejegyzésekre a Szolgáltató 30 napon belül írásban válaszol.

- Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. Amennyiben a Vásárlófogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.


BÉKÉLTETŐ TESTÜLET

A termékek minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita, bíróságon kívüli, békés rendezése céljából aVásárlóeljárást kezdeményezhet a vállalkozás székhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testületnél.


A Nyíregyházi Békéltető Testület elérhetőségei:

Neve: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

Levelezési cím: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.

E-mail cím: info@szabkam.hu

Telefon:(42) 311-544

Fax: (42) 311-750

Bírósági eljárás. A Vásárlójogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári peres/nempereseljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény rendelkezései szerint.